Agricultura sostenible: Certificaciones FDP

Agricultura sostenible: qualitat i certificacions

Certificacions de fruita dolça

APPCC (Análisi de Peligros y Puntos de Control Críticos) FDP
Anàlisi de perills i punts de control crítics

L'APPCC és un document obligatori (segons Reglament 852/2004) per a les empreses d'alimentació (indústria, hostaleria, magatzemistes,...). És un sistema per l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític que permeten reduir les probabilitats d'intoxicacions alimentàries. Per mitjà de l'APPCC les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments.
L'APPCC és un sistema per controlar i analitzar els perills i punts crítics de possibles contaminacions dels aliments per agents microbians, físics o químics.

Producción integrada Cataluña FDP
Producció integrada: Catalunya

La producció integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, minimitzant l’ús de productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i reduint els residus.

Producción integrada Aragón FDP
Producció integrada: Aragó

La producció integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, minimitzant l’ús de productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i reduint els residus.

Global G.A.P. FDP
Global G.A.P.

GLOBALG.A.P. és la norma amb reconeixement internacional per a la producció agropecuària. El seu objectiu és una producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar els productors, els minoristes i els consumidors a tot el món.

British Retail Consortium FDP
British Retail Consortium

La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat dels aliments.

International Food Standard (IFS) FDP
International Food Standard

La norma IFS (International Food Standard) és una norma reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI) per a la seguretat en els aliments.

APPLUS ISO 9001 FDP
APPLUS ISO 9001

La sèrie de normes ISO (International Standarization Organization) és un conjunt de normes internacionals per a un sistema de gestió de la qualitat (SGQ).

APPLUS ISO 14001 FDP
APPLUS ISO 14001

La norma ISO 14001:2015 estableix un sistema de gestió ambiental efectiu. Permet a les empreses demostrar el seu compromís amb el medi ambient.

Forética SG E21 FDP
Forética SG E21

La norma SGE21 (aspectes ambientals, socials i de bon govern) és la primera norma europea que permet implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment responsable.

Certificacions de l’oli

APPCC (Análisi de Peligros y Puntos de Control Críticos) FDP
Anàlisi de perills i punts de control crítics

L'APPCC és un document obligatori (segons Reglament 852/2004) per a les empreses d'alimentació (indústria, hostaleria, magatzemistes,...). És un sistema per l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític que permeten reduir les probabilitats d'intoxicacions alimentàries. Per mitjà de l'APPCC les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments.
L'APPCC és un sistema per controlar i analitzar els perills i punts crítics de possibles contaminacions dels aliments per agents microbians, físics o químics.

Denominación de origen protegida Les Garrigues FDP
Denominació d’origen protegida Les Garrigues

Les Garrigues és la primera Denominació d'Origen Protegida (DOP) alimentaria reconeguda a Espanya (1975), i va ser certificada per la Unió Europea com a Denominació d'Origen Protegida el 1996.
La DOP és un organisme de certificació que sotmet l'oli de les cooperatives inscrites a rigorosos controls de producció i elaboració, garantint l'origen i la màxima qualitat del que, sens dubte, és un dels millors olis del món.

Producción integrada Cataluña FDP
Producció integrada: Catalunya

La producció integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, minimitzant l’ús de productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i reduint els residus.

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL és una cooperativa de segon grau reconeguda com a organització de productors de fruites i hortalisses amb el número d’OPFH 319.

La seva finalitat última és aconseguir un millor desenvolupament del món agrari i, per aquest motiu, aprofitant els recursos dels seus associats, ha de satisfer les necessitats dels seus clients complint al màxim les seves expectatives i ajustant-se a tots els requisits legals que li són d’aplicació, amb un absolut respecte pel medi ambient.

Així, pretén adoptar un comportament empresarial basat en criteris ètics, socials i mediambientals, fent èmfasi en la qualitat, la higiene i la seguretat alimentàries dels productes i els serveis que ofereix a l’efecte que siguin un reflex de què espera el client.

Per aconseguir-ho, posa especial interès en els següents aspectes:

Màxima qualitat del producte

La producció de fruita es basa en el compliment de les normes de producció integrada a les quals estan adherides totes les explotacions dels seus socis, així com en el compliment d’altres normes de bones pràctiques agrícoles, que són certificades anualment, cosa que assegura que els productes siguin innocus, legals i autèntics.

Les normes de recol·lecció, aprovades anualment abans de l’inici de campanya, tenen com a objectiu prioritari que la fruita arribi al consumidor en òptimes condicions, tant organolèptiques com pel que fa a la higiene i a la seguretat alimentàries.

Foment de la millora de la innovació

L’equip tècnic de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL, en col·laboració amb centres d’investigació i innovació, proveïdors i socis agricultors, investiga en nous processos de producció i control de plagues i en el desenvolupament de noves varietats, amb innovacions contínues en el sistema productiu, amb l’objectiu final de millorar la producció garantint el màxim respecte pel medi ambient.

S’estableixen plans de formació i sensibilització apropiats que asseguren que els empleats de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, així com els subcontractistes rellevants i altres grups d’interès, estiguin informats i entenguin la política, els objectius i les obligacions de l’organització, cosa que inclou qüestions de comportament ètic, de qualitat i mediambientals. La relació amb tots els grups d’interès es basarà en la legalitat, l’honradesa, la imparcialitat i la integritat.

Consciència mediambiental

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL assegura el compliment dels requisits mediambientals reglamentaris d’aplicació i les exigències dels seus clients, assumint de forma voluntària el compromís de màxim respecte pel medi ambient, raó per la qual assigna a aquesta finalitat tots els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.

Ens comprometem a considerar la variable mediambiental en la planificació i el desenvolupament de les nostres activitats i de les activitats dels nostres socis:

  • promovent la sensibilització mediambiental del nostre personal, dels nostres proveïdors i de la societat en general;
  • establint objectius i metes ambientals;
  • fomentant la prevenció de la contaminació;
  • complint els requisits legals que són d’aplicació;
  • assumint i complint altres requisits ambientals de forma voluntària, i
  • assumint el compromís de mitigació del canvi climàtic.
Una millora continuada

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL realitza una planificació i una sistematització dels diversos processos i accions necessaris per aconseguir els objectius de qualitat, mediambientals i de rendibilitat que garanteixin el futur de l’activitat dels productors associats, així com la recerca d’una millora contínua del seu comportament mediambiental, la prevenció de la contaminació i l’augment de l’eficiència en el consum de recursos.

El capital humà de l’empresa, agricultors i treballadors, és el seu principal actiu. Per aquest motiu, es milloren i actualitzen les competències professionals i es procura que l’entorn laboral sigui el més adequat, seguint pautes ètiques de compliment de la normativa laboral, de prevenció de riscos i de garantia d’igualtat en la selecció i el tractament del personal, amb independència de sexe, grup ètnic o condició social.

Foment de la cultura en seguretat alimentària

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet a fomentar els valors compartits, les creences i les normes que afecten la mentalitat i el comportament vers la seguretat alimentària. Els elements de la cultura de la seguretat alimentària que Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet a fomentar són:

  • la comunicació sobre les polítiques i les responsabilitats en matèria de seguretat alimentària;
  • la formació;
  • la retroalimentació entre els nostres treballadors de qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, i
  • la determinació del grau d’acompliment.
A més, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL és conscient que:

La qualitat afecta tots els departaments de l’empresa.

El comportament ètic i ambiental és una sistemàtica de treball seguida per tot el personal de l’empresa.

Tots els seus empleats i socis, com a responsables de l’ètica i la qualitat del treball, són, a més, els encarregats d’assegurar la qualitat, això és, d’implantar-la controlant l’execució del treball i la seva eficàcia. Es requereix tot el capital humà per poder aplicar aquesta política.

De forma regular, la direcció de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL revisa aquesta política perquè s’adeqüi a la realitat existent, i la comunica a totes les persones que treballen en l’organització o en nom seu.

Política de Qualitat Medi Ambient i Responsabilitat Social