FDP Código de conducta

Codi de conducta

Objectiu

L'objectiu d'aquest Codi Ètic de Conducta (d'ara endavant Codi Ètic, AN-0016 versió 4 de 02/01/2019) és disposar d'un conjunt de principis i regles d'actuació davant la totalitat de grups d'interès del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, de manera que totes les persones que integren Fruits de Ponent procedeixin de manera coherent amb els valors, polítiques i objectius generals de l'empresa.

 

Els grups d'interès de Fruits de ponent són:

Consell rector
Clients
Proveïdors
Personal intern
Socis de la cooperativa
Socis actius
Socis dones
Socis joves
Socis séniors
Entorn social
Sector
Institucions
Abast

Totes les persones que integren el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, sigui a través d'una relació laboral directa o mitjançant contractes de col·laboració, estan obligats a conèixer i respectar aquest Codi Ètic i a ajustar la seva actuació professional als principis bàsics que ho inspiren.

Es pretén que tot el personal es familiaritzi amb el Codi Ètic i que aplicació els seus principis en la seva activitat diària.

Principis ètics

A continuació es definiran els Principis Ètics del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent en relació amb les següents àrees de gestió:

La Direcció

La Direcció del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent adquireix una sèrie de compromisos en matèria de gestió ètica i socialment responsable, dels quals farà participi a les persones integrants de l'organització, així com a tots els seus col·laboradors.

Mitjançant l'elaboració d'aquest codi ètic i la signatura del mateix per part del nostre Director Gerent hem procedit a l'acceptació dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, destinats a integrar en l'organització conductes i accions en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Addicionalment, la definició i difusió d'una Política de Gestió Ètica i Socialment Responsable, un Codi Ètic i la creació d'un Comitè de Gestió Ètica s'integren en el procés d'implantació un Sistema de Gestió Ètica sobre la base de la Norma SGE 21.

Amb això pretenem, d'una banda, afermar la confiança en la nostra Organització i les persones que la integren, respecte valoris com l'honradesa, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa, i d'altra banda, difondre en el nostre entorn social la cultura de la gestió ètica i socialment responsable fent participi de la mateixa a la societat en general.

Compartir aquests valors amb tots els integrants de l'empresa permetrà al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ser una organització socialment responsable, que satisfaci les expectatives dels diferents grups d'interès, contribuint a un desenvolupament social i ambientalment sostenible, i econòmicament viable.

 

Principis i comportaments ètics 

 • Informar sobre la política empresarial i la visió, missió i valors de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, divulgant el compromís empresarial sobre la implantació del Codi Ètic, i aconseguint que totes les persones de l'organització s'identifiquin amb aquest.
 • Facilitar els mitjans necessaris per a solucionar els problemes professionals i personals que pugui presentar el personal de l'empresa.
 • Mantenir unes bones relacions amb totes les persones que integren la nostra empresa, actuant amb equitat i justícia en cas de conflicte.
 • Disposar i mantenir canals d'informació coordinats dins de l'organització, basats en l'honestedat i la transparència, possibilitant així que el personal s'involucri i participi en les accions de l'empresa i en la consecució dels objectius estratègics d'aquesta.
 • Prioritzar els objectius de l'organització sobre els particulars, de manera que no es creuen conflictes d'interessos entre assumptes personals i laborals.
 • Comprometre'ns amb el compliment de tots els requisits legals, sectorials, socials, ambientals, laborals, etc. que siguin aplicable a la nostra activitat, així com al seguiment i control d'aquells altres compromisos i requisits que des de l'organització subscriguem de manera voluntària.

Relació amb la clientela

El tracte directe amb la clientela, així com lliurament d'una fruita concorde a les seves expectatives, són els pilars fonamentals per a mantenir una relació òptima amb aquest col·lectiu. Per aquest motiu, aquesta ha de basar-se en màximes com el respecte, l'honradesa, la confiança, el compliment i la qualitat, etc.

El Responsable Comercial i tot el personal del departament comercial, el Responsable Tècnic i de Qualitat són el nexe d'unió directa que permet mantenir en tot moment una comunicació bidireccional amb els nostres clients i clientes.

 

Principis i comportaments ètics:

 • Mantenir una relació directa amb la clientela basada en la sinceritat, honradesa, lleialtat i transparència, de manera que subministrament de la nostra fruita prestat sigui identificat com el de major qualitat possible.
 • Romandre en constant innovació, participant amb els centres de recerca i innovació del sector que permetin millorar la qualitat de la nostra fruita.
 • Adaptar la nostra oferta de servei a les demandes de la clientela.
 • Tot el personal del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, a més de prestar un servei fiable, disposarà dels recursos, la voluntat i la professionalitat que permetin solucionar qualsevol problema que pugui repercutir en la clientela, comprometent-se amb els valors de bon tracte, atenció, respecte, honestedat i servei cap als nostres clients.
 • Atendre, gestionar i solucionar tots els suggeriments, queixes i reclamacions, proporcionant-los una resolució equitativa i justa per a totes dues parts.
 • No facilitar a terceres dades confidencials del client, excepte autorització o obligació legal. El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet amb el compliment de la legislació en matèria de LOPD i publicitat.
Relació amb els proveïdors i subcontractistes

Els proveïdors i subcontractistes són elements clau per a la nostra organització i activitat. Per aquest motiu, la nostra relació ha de basar-se en el compliment recíproc de compromisos, objectius i contractes, que derivin sempre en el benefici dels nostres clients.

 

Principis i comportaments ètics:

 • Basar les relacions amb els nostres proveïdors en el respecte, la confiança, el suport i la lleialtat mútua.
 • Exigir als nostres proveïdors el compliment dels acords pactats respecte terminis, preus i qualitat, comprometent-nos al seu torn a complir amb els pagaments en els terminis i condicions establertes.
 • Evitar, en la mesura que sigui possible, litigis innecessaris amb els nostres proveïdors
 • Prendre accions i exercir pressió sobre aquells proveïdors que considerem rellevants en matèria d'ètica i responsabilitat social.
 • Cap membre de l'organització acceptarà regals o similars que poguessin repercutir en un tracte favorable respecte a determinats proveïdors o subcontractistes. Les incerteses hauran de ser exposades per l'interessat al Comitè d'Ètica de l'empresa per al seu estudi i resolució.
 • Complir íntegrament la Llei de Contractació de l'Administració Pública.
Relació amb el personal intern

Les persones que formen part del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent transmeten una imatge, en el seu quefer diari, davant la societat i la resta dels seus companys.

És indispensable, per tant, que disposin d'una base ètica sòlida que propiciï el reforç de la gestió ètica i socialment responsable de la globalitat de l'empresa.

 

Principis i comportaments ètics:

 • Constituir el Comitè d'Ètica com el fòrum de diàleg i informació en matèria d'ètica i responsabilitat social, que reculli directament les necessitats i observacions de tot el personal, i estableixi les pautes per a la resolució d'aquestes, sempre sota el compromís de confidencialitat.
 • Establir els llits oportuns de comunicació i coordinació en el treball, de manera que s'impulsi l'intercanvi d'informació, es millori l'eficiència en el treball, es motivi la labor en equip i es fomenti una cultura de confiança, suport i col·laboració entre tot el personal. Tot això sota principis de claredat,
 • Precisió, honestedat i respecte.
 • Planificar i executar un programa formatiu adequat a les necessitats de cada lloc de treball, tenint en compte aspectes d'aquest Codi d'Ètic i del Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable.
 • Avaluar i reconèixer el treball del personal, oferint oportunitats en igualtat de condicions per a accedir a la promoció laboral. Els criteris que valorin l'esforç realitzat i el compromís amb l'empresa han de ser totalment objectius.
 • Compromís del nostre personal en la consecució de les accions establertes en les línies estratègiques d'actuació del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, segons el nivell del lloc que ocupi, mostrant i enfortint la seva professionalitat, juntament amb la responsabilitat i qualitat de servei amb la clientela i proveïdors.
 • Vetllar per l'existència d'un clima laboral adequat així com prendre les mesures que permetin una millora d'aquest, per part del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent com a entitat i tota la plantilla que integra l'organització.
 • No mantenir relacions contractuals per part del personal del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, ni utilitzar el nom de l'empresa a nivell personal o a través d'altres persones o entitats, que puguin perjudicar la lleialtat deguda al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, o així com a identificar a l'empresa amb alguna tendència social, política o laboral que no siguin les estrictament legals.
 • El nostre personal es compromet a realitzar un ús racional i sostenible dels recursos (econòmics, materials, humans, ambientals, etc.).
 • Aconseguir una estructura de la plantilla equilibrada, respectant el principi de no discriminació en el més ampli sentit (gènere, raça, religió, discapacitat, edat, etc.), i treballant per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats així com un entorn favorable per al desenvolupament tant professional com personal de la nostra plantilla.
 • Respectar la llibertat de sindicació i el dret a la negociació col·lectiva.
 • Establir polítiques beneficioses que permetin conciliar la vida personal i laboral de qui ho requereixi, i ser reconeguts com a empresa conscienciada i implicada amb les situacions personals de la nostra plantilla.
 • Complir la legislació vigent en matèria laboral, social i de prevenció de riscos laborals que permet garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors, així com tots aquells requisits establerts en els sistemes de gestió interns.
Relació amb l'entorn social

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és un dels motors econòmics més important de la població d'Alcarrás, ja que gran part de la seva producció frutícola depèn dels agricultors de la zona repercutint la seva activitat en benefici directe i indirecte a tota la població.

Per aquest motiu, l'entorn social és un àmbit influent en la gestió de l'empresa i de gran rellevància per al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent.

 

Principis i comportaments ètics

 • Donar suport a projectes de desenvolupament social i econòmic de la zona.
 • Establir com una de les nostres màximes el garantir la seguretat de la nostra pròpia plantilla i de la clientela, complint totes les disposicions en matèria de seguretat, salut i gestió de prevenció de riscos laborals.
 • Controlar que els nostres col·laboradors i proveïdors respectin i compleixin la legislació vigent en matèria laboral, ambiental i de salut laboral.
 • No promulgar informacions o manifestacions falses o enganyoses a fi de potenciar els nostres serveis davant la clientela, comprometent-nos a la correcció immediata de qualsevol malentès que pogués produir-se a conseqüència d'informació inexacta.
 • Informar de manera transparent i objectiva als mitjans de comunicació.
 • Tota publicitat del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent serà lleial i lícita.
 • Fer front a qualsevol mena de corrupció en l'acompliment de la nostra activitat. Tots els nostres empleats es comprometen a rebutjar i menysprear qualsevol forma de suborn.
Relació amb l'entorn ambiental

La Direcció de l'empresa, conscient que tota activitat empresarial pot generar impactes en el medi ambient, integra el concepte de protecció del medi ambient en la seva cultura empresarial. Això és part del compromís adquirit pel Grup Cooperatiu Fruits de Ponent amb el desenvolupament sostenible, que suposa adquirir un compromís pel qual satisfer les necessitats presents no perjudica la capacitat de fer front a les necessitats futures.

Per aquest motiu el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent està certificat amb l'ISO 14001:2015.

 

Principis i comportaments ètics

 • Prevenir els efectes de la nostra activitat i servei sobre el medi ambient, col·laborant per a aconseguir un desenvolupament sostenible.
 • Assegurar una eficaç protecció del medi ambient tenint en compte la millor tecnologia disponible i econòmicament viable, així com la naturalesa dels nostres aspectes ambientals. La millora contínua en matèria mediambiental és un dels nostres compromisos més ferms.
 • Desenvolupar, amb la participació de tot el personal del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, directrius i metes mediambientals encaminades a la protecció del medi ambient.
 • Practicar la transparència de la gestió mediambiental en el nostre tracte amb les parts interessades.
 • Promoure una reestructuració responsable de l'organització.
Relació amb els socis

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, és una cooperativa de segon grau, constituïda per diverses cooperatives de primer grau. Disposa d'uns estatuts on es defineix l'objecte social i els diferents protocols de relació amb els associats.

 

Principis i comportaments ètics

 • Basant-nos en els principis de transparència, rellevància i veracitat, el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet a difondre la imatge fidel dels seus estats financers com a reflex de les auditories que anualment es realitzen sobre aquests.
 • Desenvolupar les estratègies necessàries per a garantir la viabilitat de les explotacions.
 • Reconèixer el paper de la dona en la gestió de l'explotació i en la transmissió de les tradicions.
 • Integrar als socis majors donant respostes a les seves necessitats de respecte, qualitat, benestar i independència.
Relació amb la competència

Per al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent pertany a diferents grups empresarials, formats per empreses del mateix sector, que totes tenen com a objectiu la millora de la competitivitat del sector. Així i tot, establim els principis que queden reflectits en el següent apartat.

 

Principis i comportaments ètics

 • Mantenir diàlegs i col·laboracions que suposin interessos comuns i repercuteixin en beneficis per al sector de la fruita.
 • Considerar que les relacions de respecte i col·laboració repercuteixen en el bé comú de la societat.
 • Complir la legislació aplicable en l'àmbit de la competència i rebutjar totes aquelles actuacions destinades a difondre informació falsejada sobre la producció de fruita, apropiar-se d'informació, drets, etc.
Relació amb les administracions competents

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es relaciona a través de les diferents organitzacions que pertany amb l'Administració de diferents nivells. El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent directament amb l'Administració Local, la Federació de Cooperatives Catalana amb l'Administració Autonòmica i Confederació de Cooperatives d'Espanya amb Administració Estatal i Europea, entre altres.

En la relació del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent amb les diferents administracions competents, col·laborem sempre que se'ns sol·licita en la mesura de les nostres possibilitats i coneixements.

 

Principis i comportaments ètics:

 • Mantenir una relació amb les Administracions competents basades en l'honestedat, integritat, transparència i veracitat de la informació.
 • Acatar i complir amb totes les obligacions imposades per les diverses Administracions Públiques, i donar resposta a la informació sol·licitada per aquestes.
 • Rebutjar qualsevol indici de corrupció que pretengui obtenir un tracte favorable de les Administracions, així com qualsevol tipus d'extorsió o suborn.
 • No realitzar contribucions il·lícites a càrrecs públics ni a partits polítics o altres ens de l'Administració. Les contribucions han de respectar els requisits cooperatius i han de ser notificades a la Direcció i Consell Rector.
Sancions

Les sancions per a les conductes contràries al Codi es troben recollides en la Normativa interna del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i la seva gestió es descriu en el Procediment de Control de les incidències.

Faltes lleus

Amonestació per escrit. Suspensió d'ocupació i sou fins de dos dies.

 • No atendre el públic amb la correcció i diligència deguda.
Faltes greus

Amonestació per escrit. Suspensió d'ocupació i sou fins de tres dies a quinze dies.

 • La desobediència a la direcció de l'empresa o a qui tingui facultats de direcció o organització en l'exercici de les seves funcions en qualsevol matèria de treball. Si la desobediència és reiterada o implica una violació manifesta de la disciplina en el treball, que deriva a algun perjudici per a l'empresa o per a les persones, podrà ser considerada de falta molt greu.
 • Falta evident de respecte o consideració al públic.
 • No complir la Normativa de Seguretat i Higiene en el treball del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent.
 • Els maltractaments de paraula i obra o la falta greu de respecte i consideració.
 • No utilitzar els elements de protecció de seguretat i higiene facilitats per l'empresa i contravenir la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Realitzar qualsevol tipus de regal a una persona (dins o fora de les instal·lacions de l'empresa) sigui un superior o no, que tingui influència directament o indirectament sobre la situació laboral en l'empresa del qual lliura regal.
 • La deterioració de la taquilla, la introducció d'elements que puguin degradar-se o descompondre's i la venda o especulació amb les taquilles.
Faltes molt greus

Amonestació per escrit. Suspensió d'ocupació i sou fins de quinze a seixanta dies. Acomiadament disciplinari en els supòsits en què la falta impliqui incompliment contractual.

 • Les negociacions de comerç o indústria per compte propi o d'una altra persona sense l'autorització expressa de l'empresa, així com la competència deslleial en l'activitat de l'empresa.
 • El robatori i la malversació comesa tant a l'empresa, com als companys de treball o a qualsevol altra persona dins de les dependències de l'empresa, o durant la jornada laboral en qualsevol altre lloc.
 • Violar el secret de la correspondència o els documents reservats de l'empresa, o revelar el contingut a persones estranyes a l'empresa.
 • Originar i/o continuar baralles amb els companys de treball.
 • Qualsevol conducta en l'àmbit laboral que atempti greument contra el respecte a la intimitat i a la dignitat mitjançant l'ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. Si la conducta és portada a terme valent-se de la posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant.
 • No utilitzar els elements de protecció de seguretat i higiene facilitats per l'empresa i contravenir la normativa de prevenció de riscos laborals posant en perill la seguretat d'altres treballadors.
 • L'assetjament moral al treball, entenent-se com a “assetjament moral” un factor de risc psicosocial que es manifesta amb una conducta abusiva (gest o paraula, comportament, actitud, etc.) que atempti per la seva repetició o sistematització contra la intimitat o integritat psíquica o física d'una persona posant en perill el seu lloc de treball. La persona que pateixi qualsevol dels assetjaments definits com a sexual o moral, ho ha de posar en coneixement de la direcció de l'empresa i del representant dels treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals perquè la direcció executi l'expedient oportú que haurà de finalitzar en el període d'un mes a partir de la notificació de la part interessada. La no comunicació a la direcció de les dues formes d'assetjament indicades serà valorable per a poder determinar la falta de responsabilitat de l'empresa que haurà de protegir el lloc de treball de la persona objecte d'aquest assetjament.
 • El fet que un superior cometa un acte arbitrari que suposi la vulneració d'un dret del treballador legalment reconegut, del qual es deriva un perjudici greu per al subordinat.
 • La continuïtat i l'habitual falta de neteja que pugui afectar el procés productiu i la imatge de l'empresa.
 • L'embriaguesa habitual i la drogodependència manifestada durant la jornada laboral i en el seu lloc de treball. L'estat d'embriaguesa o la ingestió d'estupefaents manifestats una sola vegada seran constituïts de falta greu.
 • Acceptar qualsevol tipus de regal (dins o fora de les instal·lacions de l'empresa) d'una persona sobre la qual tingui influència de la seva situació laboral en l'empresa, tant si depèn directament o indirectament.
Documents

Descarrega't el nostre codi de conducta: